تبلیغات
احباب

احباب
قالب وبلاگ

حدیث پنجم

خصال ص 160
باسناد یرفعه الى امیر المومنین (ع ) انه قال كمال الرجل بست خصال باصغریه و اكبریه و هیبتیه .
فاما اصغراه فقلبه و لسانه ان قاتل قاتل بجنان و ان تكلم تكلم ببیان و اما اكبراه فعقله و همته و اما هیبتاه فماله و جماله .
ترجمه :
صدوق (ره ) مرفوعا از حضرت امیر المومنین (ع ) روایت میكند كه آنحضرت فرمود كمال مرد بشش خصلت است بدو كوچك و دو بزرگ و دو هیبت .
و اما دو كوچك او پس دل و زبان است اگر جهاد كند جهاد نماید بوسیله دل و اگر تكلم كند تكلم نماید و بوسیله بیان . و اما دو بزرگ او پس عقل او و همت اوست . و اما دو هیبت او پس مال او وجمال اوست

حدیث ششم

خصال ص 110
عن الاصبغ بن نباته قال قال امیر المومنین (ع ) قال الله تبارك و تعالى لموسى (ع ) یا موسى احفظ وصیتى لك باربعه اشیاء.
اولیهن مادمت لاترى ذنولك تغفر فلا تشتغل بعیوب غیرك . و الثانیه مادمت لاترى كنوزى قد نفدت فلا تغتم بسبب رزقك . و الثالثه مادمت لاترى زوال ملكى فلا ترج احدا غیرى و الرابعه مادمت لاترى الشیطان میتا فلاتامن مكره
ترجمه :
اصبغ بن نباته میگوید حضرت امیر المومنین (ع ) فرمود كه خداوند تبارك و تعالى بموسى فرمود اى موسى حفظ كن وصیت مرا در چهار چیز. اول تا وقتیكه نمى بینى گناهان خود را آمرزیده پس بعیوب غیر خودت مشغول مشو
دوم تا وقتیكه نمى بینى گنجهاى مرا تمام شده پس بواسطه روزى خودت غمناك مشو
سوم تا وقتیكه نمى بینى زوال ملك مرا پس باحدى غیر از من امیدوار مباش ‍
چهارم تاوقتیكه نمى بینى شیطانرا مرده پس از مكر او ایمن مباش .

حدیث هفتم

اصول كافى ص 667
عن زراره عن ابى عبدالله (ع ) قال جائت فاطمه تشكو الى رسول الله (ص ) بعض امر هافا عطاها رسول الله (ص ) كربه فقال تعلمى ما فیها فاذا فیها من كان یومن بالله و الیوم الاخر فلا یوذى جاره و من كان یومن بالله و الیوم الاخر فلیكرم ضیفه و من كان یومن بالله و الیوم الاخر فلیقل خیرا اولیسك .
ترجمه :
حضرت صادق (ع ) فرمود كه حضرت فاطمه (ع ) بشكایت آورد بسوى رسول خدا (ص ) بعضى امور خود را پس رسول خدا (ص ) عطا فرمود باو چوبى پهن مانند شانه یا لوحى پس فرمود یاد بگیر آنچه در او است پس ‍ ناگاه یافت در او نوشته بود سه جمله :
هركه ایمان بخدا و روز قیامت دارد پس باید اذیت نكند همسایه خود را
و هر كه ایمان بخدا و روز قیامت دارد پس باید اكرام نماید مهمان خود را.
و هر كه ایمان بخدا و روز قیامت دارد پس باید بگوید خیر را یا ساكت باشد

حدیث هشتم

منتهى الامال ص 98
محدث فیض در خلاصه الاذكار نقل كرده از حضرت زهرا (ع ) روایت است كه حضرت رسول (ص ) بر من وارد شد در وقتیكه رختخواب خود را پهن كرده بودم و میخواستم بخوابم فرمود اى فاطمه مخواب مگر بعد از آنكه چهار عمل بجا آورى : ختم قرآن كنى و پیغمبران راشفیعان خود گرانى و مومنین را از خود خوشنود گردانى و حج و عمره بكنى .
این را فرمود و داخل نماز شد من توقف كردم تا نماز خود را تمام كرد. گفتم یا رسول الله (ص ) امر فرمودى بچهار چیز یكه من قدرت ندارم در این وقت آنها را بجا آورم .
آنحضرت تبسم كرد و فرمود:
هرگاه بخوانى قل هو الله احد را سه مرتبه پس گویا ختم قرآن كردى
و هرگاه صلوات بفرستى بر من و بر پیغمبران پیش از من ما شفیعان تو خواهیم بود در روز قیامت
و هرگاه استغفار كنى از براى مومنین پس تمامى ایشان از تو خوشنود شوند. و هرگاه بگوئى سبحان الله والحمدلله و لااله الا الله و الله اكبر پس گویا حج و عمره كرده اى
مولف گوید بركات و یادگاریهاى حضرت فاطمه (ع ) بسیار است از جمله همین دو حدیثیكه مذكور گردید حدیث هفت و هشت . و از جمله دعاى نور و استغاثه و سایر نمازهاى آن حضرت است . و از جمله تسبیح آن حضرت است كه احادیث در فضیلت آن بسیار است و كافى است آنكه هر كه مداومت كند به آن شقى بدعاقبت نمى شود. و خواندن آن بعد از هر نماز بهتر است نزد حضرت صادق (ع ) از هزار ركعت نماز گزاردن در هر روزى و آن ذكر كثیر است كه خداوند در قرآن یاد فرمود.
و خواندن آن بعد از هر نماز و وقت خوابیدن و وقت خروج بمسافرت مستحب است و كیفیت آن على الاشهر 34 مرتبه الله اكبر و 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله كه مجموعا صد میشود.

حدیث نهم

17 بحار الانوار ص 207
قال مولانا الحسن (ع ) ان الله عزوجل ادب نبیه احسن الادب فقال خذا العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین سوره اعراف آیه 199
فلما وعى الذى امره قال تعالى و ما آتیكم الرسول فخذوه و مانهیكم عنه فانتهوا سوره حشر آیه 7
فقال (ص ) لجبرئیل و ما العفو قال ان تصل من قطعك و تعطى من حرمك و تعفو عمن ظلمك فلما فعل ذلك اوحى الله و انك لعلى خلق عظیم سوره قلم آیه 4
ترجمه :
حضرت امام حسن مجتبى (ع ) فرمود بدرستیكه خداوند عزوجل تادیب فرمود پیغمبر خود را به نیكوترین ادب
پس فرمود عفو را بگیر و امر بمعروف كن و از جاهلین اعراض كن
پس چون حفظ فرمود پیغمبر آنچه را كه خدا امر فرموده بود خداوند تعالى فرمود و آنچه بیاورد پیغمبر شما را پس بگیرید آنرا و آنچه نهى فرماید شما را از آن پس باز ایستید و بجا نیاورید.
پس فرمود حضرت رسول (ص ) بجبرئیل كه عفو كدام است گفت اینكه صله و احسان باكسیكه قطع رحم كرده تو را و عطا كنى بكسیكه محروم كرده تو را و عفو كنى از كسیكه ظلم كرده تو را.
پس چون بجا آورد پیغمبر این امور را خداوند وحى فرمود بسوى او و بدرستیكه تو هر آینه برخلق بزرگى هستى

حدیث دهم

خصال ص 15
قال حدثنا الحسن عن الحسن عن الحسن (ع ) ان احسن الحسن الخلق الحسن .
ترجمه :
حضرت امام حسن مجتبى (ع ) فرمود بدرستیكه نیكوترین نیكوئى خلق نیكو است .
حقیر گوید روایات بسیار راجع با خلاق نیكو و فوائد آن وارد شده كه ما ببعض آنها تبرك میجوئیم .
اول : عن امیر المومنین (ع ) قال حسن الخلق فى ثلاث اجتناب المحارم و طلب الحلال و التواسع على العیال .
سفینه البحار ص 411
ترجمه :
حضرت امیر المومنین فرمود كه حسن خلق در سه چیز است .
اول اجتناب نمودن از محرمات
دوم طلب حلال كردن
سوم توسعه دادن بر عیال
دوم : و قد تكر رت الاحادیث فى مدح حسن الخلق كقوله (ع ) اكثر ما یدخل الناس الجنه تقوى الله و حسن الخلق و قوله (ع ) ان العبد لیدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم و قوله (ص ) بعثت لاتمم مكارم الاخلاق .
سفینه البحار ص 410
سوم : عن ابى جعفر (ع ) قال اتى النبى (ص ) باسارى فامر بقتلهم و خلى رجلا من بینهم فقال الرجل یا نبى الله كیف اطلقت عنى من بینهم فقال اخبرنى جبرئیل عن الله جل جلاله ان فیك خمس خصال یحبها الله و رسوله الغیره الشدیده على حرمك و السخاء و حسن الخلق و صدق اللسان و الشجاعه فلما منها الرجل اسلم و حسن اسلام و قاتل مع رسول الله قتالا شدیدا حتى استشهد.
ترجمه :
حضرت امام محمد باقر (ع ) فرمود اسیرانى حضور پیغمبر خدا (ص ) آوردند پس آنحضرت امر فرمود بكشتن آنها و یك مرد از میان آنها رها فرمود
پس آنمرد عرض كرد یا رسول الله چگونه و براى چه مرا از میان آنها رها كردى
پس آنحضرت فرمود جبرئیل خبر داد مرا از جانب خداوند تعالى كه بدرستیكه در تو پنج خصلت است كه خدا و رسول او آنها را دوست میدارند.
اول غیرت شدید بر حفظ حرم و ناموست
دوم سخاوت
سوم حسن خلق
چهارم صدق لسان و راست گوئى
پنجم شجاعت
پس وقتیكه آنمرد اینها را شنید اسلام را آورد و نیكو شد اسلام او و جهاد كرد با رسول خدا یك جهاد شدیدى تا بدرجه رفیع شهادت رسید.
مترجم گوید ملاحظه كن كه چگونه این مرد بواسطه حسن خلق و سایر صفات حمیده از كشته شدن نجات پیدا كرد و بشرف اسلام و سعادت شهادت نائل گردید.
و خلاصه فوائد آن بسیار است از جمله طول عمر و توسعه رزق و سنگینى میزان عمل
چنانچه در روایت است كه در روز قیامت هیچ چیز در نامه عمل مومن گذاشته نمى شود كه سنگین تر باشد از حسن خلق و صلوات بر محمد و آل محمد و آنكه اخلاق نیكو مورد الطاف خداوند تعالى و مخلوق است .
و نعم ما قال :
آنكه باخلاق نكو خو گرفت
در دو جهان رتبه نیكو گرفت
خلق و خدایش همه دارند دوست
فعل نكو زاده خلق نكو است

حدیث یازدهم

10 بحار الانوار ص 132
عن جناده بن ابى امیه قال دخلت على الحسن بن على ابن ابیطالب (ع ) فى مرضه الذى توفى فیه و بین یدیه طست یقذف علیه الدم و یخرج كبده قطعه قطعه من السم الذى اسقاه معویه لعنه الله فقلت یا مولاى مالك لاتعالج نفسك . فقال (ع ) یا ابا عبدالله بماذا اعالج الموت فقلت انالله و انا الیه راجعون .
ثم التفت الى فقال و الله لقد عهد الینا رسول الله (ص ) ان هذا الامر یملكه اثنى عشر اماما احد عشر منهم من ولد على و فاطمه (ع ) مامنا الا مسموم او مقتول ثم رفعت الطست و بكى (ع )
قال فقلت له عظنى یابن رسول الله (ص ) قال نعم .
استعدلسفر و حصل زادك قبل حلول اجلك . و اعلم انك تطلب الدنیا و الموت یطلبك و لا تحمل هم یومك الذى لم یاءت على یومك الذى انت فیه . و اعلم انك لاتكسب من المال شیئا فوق قوتك الا كنت فیه خازنا لغیرك .
و اعلم ان فى حلالها حسابا و فى حرامها عقابا و فى الشبهات عتابا فانزل الدنیا بمنزله المیته خذ منها ما یكفیك فان كان ذلك حلالا قد زهدت فیها و ان كان حراما لم یكن فیه وزر فاخذت كما اخذت من المیته و ان كان العتاب فالعتاب یسیر
و اعمل لدنیاك كانك تعیش ابدا و اعمل لاخرتك كانك تموت غدا و اذا اردت عزا بلا عشیره و هیبه بلاسلطان فاخرج من ذل معصیه الله الى عز طاعه الله عزوجل - الخ .
ترجمه :
علامه مجلسى (ره ) در دهم بحار بسند معتبر از جناده ابن ابى امیه روایت كرده است كه در مرض حضرت امام حسن (ع ) كه به آن مرض ارتحال فرمود.
بخدمت او رفتم دیدم در پیش روى او طشتى گذاشته بودند و پاره پاره جگر مباركش در آن طشت میر پخت بواسطه زهرى كه معاویه باو خورانیده بود.
پس گفتم اى مولاى من چرا خود را معالجه نمیكنى فرمود اى بنده خدا مرگ رابچه چیز علاج میتوان كرد گفتم انالله و انا الیه راجعون .
پس بجانب من ملتفت شد و فرمود كه خبر داد ما را رسول خدا (ص ) كه بعد از او دوازده خلیفه و امام خواهند بود یازده كس ایشان از فرزندان على و فاطمه (ع ) باشند و همه ایشان به تیغ یا بزهر شهید شوند. پس طشت را نزد آن حضرت برداشتند حضرت گریست من گفتم یا بن رسول الله مرا موعظه كن
فرمود كه مهیاى سفر آخرت باش و توشه آن سفر را پیش از رسیدن اجل تحصیل نما.
و بدانكه تو طلب دنیا میكنى و مرگ ترا طلب میكند و بار مكن اندوه روزى را كه هنوز نیامده است بر روزیكه در آن هستى . و بدانكه هر چه از مال تحصیل نمائى زیاده از قوت خود در آن بهره اى نخواهى داشت و خزینه دار دیگرى خواهى بود.
و بدانكه در حلال دنیا حساب است و در حرام دنیا عقاب و مرتكب شبهات آن شدن موجب عتاب است .
پس دنیا را نزد خود بمنزله مردارى فرض كن و از آن مگیر و مگر بقدر آنچه ترا كافى باشد كه اگر حلال باشد زهد در آن ورزیده باشى و اگر حرام باشد در آن و رز و گناهى نداشته باشى
زیرا كه آنچه گرفته باشى بر تو حلال باشد چنانچه میته حلال میشود در حال ضرورت و اگر عتابى باشد عتاب آن كمتر باشد.
و از براى دنیاى خود چنان كار كن كه گویا همیشه خواهى بود و براى آخرت خود چنان كار كن كه گویا فردا خواهى مرد.
و اگر خواهى كه عزیز باشى بى قوم و قبیله و داراى هیبت باشى بى سلطنت و حكونت پس بیرون برو از ذلت معصیت خدا بسوى عزت طاعت و فرمانبردارى خداوند عزوجل . و از این نوع مواعظ و سخنان اعجاز نشان فرمود تا آنكه نفس مقدسش قطع گشت و رنگ مباركش زرد شد.

حدیث دوزادهم

روى ان الحسین بن على (ع ) جائه رجل و قال انا رجل عاصى و لا اصبر على المعصیه فعظنى بموعظه .
فقال (ع ) افعل خمسه اشیا و اذنب ماشئت
فالاول ذلك لاتاكل رزق الله و اذنب ماشئت
و الثانى اخرج من ولایه الله و اذنب ماشئت
و الثالث اطلب موضعا لایراك الله و اذنب ماشئت
و الرابع اذا جا ملك الموت لیقبض روحك فادفعه عن نفسك و اذنب ماشئت
و الخامس اذا ادخلك مالك فى النار فلا تدخل فى النارو اذنب ماشئت
ترجمه :
علامه مجلسى نقل فرموده كه مردى آمد حضور حضرت حسین بن على (ع ) و عرض كرد كه من مرد گنهكارى هستم و صبر بر معصیت ندارم پس مرا موعظه كن
پس حضرت فرمود كه پنج كار بجا بیاور هرچه میخواهى گناه بكن .
اول روزى خدا را نخور هر چه میخواهى گناه بكن . دوم از مملكت خدا بیرون برو هر چه میخواهى گناه بكن . سوم مكانى را طلب بكن كه خدا ترا نبیند هر چه میخواهى گناه بكن
چهارم وقتیكه ملك الموت بیاید براى اینكه قبض نماید روح ترا او را از خود دور كن هر چه میخواهى گناه بكن
پنجم وقتیكه مالك جهنم ترا وارد آتش نماید پس داخل مشو در آتش هر چه میخواهى گناه بكن
مولف گوید كه همین حدیث را در كتاب اثنى عشریه از حضرت امام حسن مجتبى (ع ) نقل كرده هر كه طالب است به آنجا رجوع نماید.

حدیث سیزدهم

17 بحار الانوار ص 151
قال الصادق (ع ) حدثنى ابى عن ابیه (ع ) ان رجلا من اهل الكوفه كتب الى ابى الحسین بن على (ع ) یا سیدى اخبر نى بخیر الدنیا و الاخره فكتب (ع ) بسم الله الرحمن الرحیم
اما بعد فان من طلب رضى الله بسخط الناس كفاه الله و امور الناس
و من طلب رضا الناس بسخط الله و كلمه الله الى الناس و السلام .
ترجمه :
حضرت صادق (ع ) فرمود كه حدیث كرد مرا پدرم از پدرش كه مردى از اهل كوفه نوشت بسوى پدرم حضرت حسین ابن على (ع ) كه اى سید و آقاى من خبر ده مرا بخیر دنیا و آخرت .
حضرت در جواب نوشت بسم الله الرحمن الرحیم .
اما بعد پس بدرستیكه هر كه طلب نماید رضایت خدا را بغضب مردم خداوند كفایت فرماید امور مردم را از او و هر كه طلب نماید رضایت مردم را بغضب خداوند تعالى خدا واگذارد او را بسوى مردم والسلام .

حدیث چهاردهم

17 بحار الانوار ص 151
الدره الباهره قال الحسین بن على (ع ) ان حوائج الناس الیكم من نعم الله علیكم فلا تملوا النعم
ترجمه :
امام سوم حضرت حسین بن على (ع ) فرمود بدرستیكه حاجتهاى مردم بسوى شما از نعمتهاى خدا است بر شما پس ملول و خسته نشوید از نعمتهاى خدا
و قال (ع ) فى مسیره الى كربلا فى حدیث ان الناس عبید الدنیا و الدین لعق السنتهم یحوطه نه مادرت معایشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون .
فرمود آنحضرت در وقت رفتن بكربلا دنیایند و دین لعقه ئیست بزبانشان بطرف دین میروند آنقدریكه معیشت آنها خوش باشد. پس وقتیكه بمقام امتحان بر آمدند كم میشوند دینداران .

حدیث پانزدهم

انوار البهیه ص 53
روى انه جاء رجل الى على بن الحسین (ع ) یشكو الیه حاله .
فقال (ع ) مسكین بن آدم له فى كل یوم ثلاث مصائب لا یعتبر بواحده منهن و لو اعتبر لهانت علیه المصائب و امر الدنیا. فاما المصیبه الاولى فالیوم الذى ینقص من عمره و ان ناله نقصان فى ماله اغنم به والدرهم بخلف عنه و العمر لا یرده شى
و الثانیه انه یستوفى فان كان حلالا حوسب علیه و ان كان حراما عوقب
قال و الثالثه اعظم من ذلك قیل و ماهى قال (ع ) ما من یمسى الا وقد دنى من الاخره مرحله لا یدرى على الجنه ام على النار.
ترجمه :
روایت شده كه مردى آمد حضور حضرت على بن الحسین (ع ) امام چهارم كه شكایت نماید از حال خود
پس فرمود آنحضرت كه بیچاره فرزند آدم براى او در هر روزى سه مصیبت است كه بهیچیك از آنها عبرت نمیگیرد و اگر عبرت بگیرد سهل و آسان شود بر او مصیبتها و امر دنیا. اما مصیبت اول كم شدن هر روز است از عمر او همانا اگر در مال او نقصان پدید آید مغموم شود با آنكه جاى در هم رفته درهمى مى آید و عمر را چیزى بر نمیگرداند. مصیبت دوم استیضاء روزى او است پس هرگاه حلال باشد حساب از او كشند و اگر حرام باشد او را عقاب كنند
مصیبت سوم از این بزرگتر است پرسیدند چیست ؟ فرمود هیچ روزى را شب نمیكند مگر اینكه به آخرت یك منزل نزدیك میشود لكن نمیداند كه ببهشت وارد میشود یا بدوزخ .

حدیث شانزدهم

سفینه البحار ص 517
اعلام الدین قال على بن الحسین (ع ) لا یهلك مومن بین ثلاث خصال :
شهاده ان لااله الا الله وحده لا شریك له و شفاعه رسول الله (ص ) وسعه رحمه الله
ترجمه :
امام چهارم حضرت على بن الحسین (ع ) فرمود كه هلاك نمیشود مومت در بین سه خصلت :
اول گواهى دادن بیگانگى خدا و كلمه توحید.
دوم شفاعت حضرت رسول خدا (ص )
سوم رحمت واسعه خداوند تعالى .

حدیث هفدهم

سفینه البحار ص 516
عن محمد بن مسلم عن الصادق (ع ) عن ابینه (ع ) قال قال ابى الحسین (ع ) یا بنى انظر خمسه فلا تصاحبهم و لا تحادثهم و لا ترافقهم فى طریق فقال یا ابه من هم عرفنیهم . قال ایاك و مصاحبه الكذاب فانه بمنزله السراب یقرب لك البعید و یبعد لك القریب . و ایاك و مصاحبه الفاسق فانه با یعك باكله او اقل من ذلك
و ایاك و مصاحبه البخیل فانه یخذلك فى ماله احوج ما تكون الیه .
و ایاك و مصاحبه الاحمق فانه یرید ان ینفعك فیضرك و ایاك و مصاحبه القاطع لرحمه فانى وجدته ملعونافى كتاب الله عزوجل فى ثلاثه مواضع
قال الله تعالى آیه 22 سوره محمد. و قال عزوجل آیه 25 سوره رعد
و قال تعالى آیه 27 سوره بقره
ترجمه :
حضرت صادق (ع ) از پدرش امام محمد باقر (ع ) نقل مى فرماید كه فرمود پدرم حضرت على بن الحسین (ع ) فرمود اى پسر جان من با پنج طبقه از مردم مصاحبت مكن و سخن با ایشان مگوى و رفاقت مكن با ایشان در راه
پس امام باقر گفت اى پدر بزرگوارم آنها كیانند معرفى بفرمائید
فرمود اول باكذاب مصاحبت مكن زیرا كه او بمنزله شراب است دور میكند از تو نزدیك را و نزدیك میكند بتو دور را
دوم با فاسق مصاحبت مكن زیرا كه او ترا بلقمه اى و كمتر از آن میفروشد. سوم با بخیل مصاحبت مكن زیرا كه ترا محروم مینماید از مالش در وقتیكه كمال احتیاج را به آن دارى
چهارم با احمق مصاحبت مكن زیرا كه او میخواهد نفع برساند از نادانى خود ضرر میرساند
پنجم با قاطع رحم مصاحبت مكن زیرا كه من یافتم او را ملعون در سه موضع از كتاب خدایتعالى
براى اختصار شماره آیات و سور آن در متن حدیث بیان شد مراجعه شود
مولف گوید كه احادیث بسیار در ثواب و فوائد صله رحم كه از جمله آن طول عمر است و هم در عقاب قاطع رحم و ضرر آن كه از جمله كوتاهى عمر است وارد شده كه این كتاب گنجایش ذكر آنها را ندارد
لكن ما بنقل یك روایت كه مشتمل بر فوائد بسیارى است تبرك میجوئیم
در بحار از اعلام الذین دیلمى از حضرت امیر المومنین (ع ) روایت كرده كه فرمود جاء رجل الى النبى (ص ).
فقال علمنى یجنى الله و یجنى المخلوقون و یثرى الله مالى و یصح بدنى و یطیل عمرى و یحشرنى معك
قال (ص ) هده ست خصال تحتاج الى ست خصال اذا اردت ان یحبك الله فخفه واتقه
و اذا اردت ان یحبك المخلوقون فاحسن الیهم و ادفض ما فى ایدیهم . و اذا اردت ان یثرى الله مالك فزكه . و اذا اردت ان یصح الله بدنك فاكثر من الصدقه و اذا اردت ان یطیل الله عمرك فصل ذوى ارحامك و اذا اردت ان یحشرك الله معى فاطل السجود بین یدى الله الواحد القهار.
ترجمه :
حضرت امیر المومنین (ع ) فرمود كه مردى آمد حضور پیغمبر خدا (ص ) پس عرض كرد یاد بده بمن عملى راكه خدا و مخلوق مرا دوست بدارند و مالم زیاد شود و بدنم سالم بماند و عمرم طولانى شود و با تو محشور شوم حضرت فرمود كه این شش خصلت است محتاج بشش خصلت میباشد
اگر میخواهى كه خدا ترا دوست بدارد از خدا بترس و داراى تقوى باش ‍
و اگر میخواهى كه مخلوق ترا دوست دارند احسان كن به آنهاو واگذار آنچه در دست آنها است . و اگر میخواهى مالت زیاد شود زكوه بده و اگر میخواهى كه خدا بدنت را سالم بدارد زیاد صدقه بده
و اگر میخواهى عمرت را خدا طولانى نماید صله رحم كن .
و اگر میخواهى كه خدا ترا با من محشور كند پس سجده طولانى بجا بیاورد در مقابل خداوند و احد قهار
حقیر گوید كه در صله رحم پنج فایده است : اول قبولى اعمال
دوم زیادى اموال
سوم دفع بلا
چهارم آسانى حساب
پنجم طول عمر كما فى الكافى قال ابوجعفر (ع ) صله الارحام تزكى الاعمال و تنى الاموال و تدفع البلوى و تیسر الحساب و تنسى فى الاجل .

حدیث هیجدهم

خصال ص 53
عن الفضیل بن یسار عن ابى جعفر (ع ) قال عشر من لقى الله عزوجل بهن دخل الجنه
شهاده ان لااله الا الله وان محمدا رسول الله (ص ) و الا قرار بما جاء من عندالله عزوجل و اقام الصلوه و ایتاء الزكوه و صوم شهر رمضان و حج البیت و الولایه لاولیاء الله و البرائه من اعدا الله و اجتناب كل مسكر.
ترجمه :
حضرت امام محمد باقر (ع ) فرموده چیز است كه هر كه ملاقات كند خداوند عزوجل را به آنها داخل بهشت شود اول شهادت دادن بیگانگى خدا
دوم شهادت دادن باینكه محمد (ص ) رسول خدا است . سوم اقرار به آنچه پیغمبر از جانب خدا آورده .
چهارم بپاداشتن نماز
پنجم دادن زكوه
ششم روزه گرفتن ماه رمضان
هفتم حج خانه خدا بجا آوردن
هشتم ولایت و دوستى با اولیا خدا
نهم برائت و بیزارى از دشمنان خدا
دهم اجتناب نمودن از هر مسكر و مست كننده

حدیث نوزدهم

بحار الانوار ص 164
قال مولانا الباقر (ع ) ان الله عفو بات للقلوب و الا بدان ضنك فى المعشیه و وهن فى العباده و ماضرب عبد بعقوبه اعظم من قسوه القلب .
ترجمه :
حضرت امام محمد باقر (ع ) فرمود بدرستیكه براى خدا عقوباتى است در دلها و بدنها
اما عقوبت در بدن تنگى در معیشت و سستى در عبادت است . و اما عقوبت در دل قساوت قلب است و هیچ بنده زده نشده بعقوباتیكه بزرگتر باشد از قساوت قلب .

حدیث بیستم

خصال ص 131
عن ابى حمزه الثمالى قال قال ابو جعفر (ع ) بنى الاسلام على خمس ‍
اقام الصلوه و ایتاء الزكوه و حج البیت و صوم شهر رمضان و الولایه لنا اهل البیت . فجعل فى اربع منها رخصه و لم یجعل فى الولایه رخصه .
من لم یكن له مال لم تكن علیه الزكوه . و من لم یكن عنده مال فلیس علیه حج
و من كان مریضا صلى قاعدا و افطر شهر رمضان . و الولایه صحیحا كان او مریضا اوذا مال اولامال له فهى لازمه .
ترجمه :
ابوحمزه ثمالى گوید كه حضرت امام محمد باقر (ع ) فرمود كه بنا شده اسلام بر پنج چیز
اول بپاداشتن نماز
دوم دادن زكوه
سوم حج خانه خدا
چهارم روزه ماه رمضان
پنجم ولایت ما اهل بیت (ع )
پس قرا داده شده در چهار چیز از آنها رخصت و لكن قرار داده نشده در ولایت رخصتى
كسیكه مال ندارد زكوه و حج بر او واجب نیست و كسیكه مریض باشد نشسته نماز میخواند و روزه ماه رمضانرا افطار میكند
و اما ولایت چه صحیح باشد یا مریض صاحب مال باشد یابى مالى پس آن لازم است واحدى استثنا نخورده . مولف گوید كه به این مضمون روایات بسیارى شده و اینكه ولایت ائمه هدى (ع ) شرط قبولى تمام عبادات است و ولایت آخر واجب در دین اسلام و كمال دین به آن شده است و باعث تقرب بندگان بخداوند تعالى ولایت است و اینكه اطاعت ائمه اثنى عشر (ع ) اطاعت خدا و رسول است و محبت آنها ایمان و بغض با آنها كفر است .
اصول كمافى الكافى ص 91
عن محمد بن الفضل قال سئله عن افضل ما یتقرب به العباد الى الله عزوجل .
قال (ع ) افضل ما یتقرب به العباد الى الله عزوجل طاعه الله و طاعه رسوله و طاعه اولى الامر.
قال ابوجعفر (ع ) حبنا ایمان و بغضنا كفر
ترجمه :
محمد بن الفضل گوید كه سوال كردم از حضرت امام محمد باقر (ع ) از افضل چیزیكه بندگان بخداوند عزوجل تقرب پیدا میكنند
فرمود افضل چیزیكه بندگان بوسیله آن بخداوند تعالى تقرب پیدا میكنند و نزدیك میشوند طاعت خدا و طاعت رسول خدا و طاعت اولى الامر است .
بعد امام باقر (ع ) فرمود كه حب ما ایمان و بغض ما كفر است .

حدیث بیست و یكم

اثنى عشریه ص 169
قال الصادق (ع ) اوحى الله تعالى آدم (ع ) یا آدم انى اجمع لك الحكمه فى اربع كلمات . واحده لى و واحده لك و واحده فیما بینى و بینك و واحده بینك و بین الناس
فاما التى فتعبدنى لاتشرك بى شیئا. و اما التى لك فاجازیك بعملك احوج ما تكون الیه و اما التى فیما بینى و بینك فعلیك الدعا و على الاجابه
و اما التى بینك و بین الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك .
ترجمه :
حضرت صادق (ع ) فرمود كه خداوند تعالى وحى فرمود بسوى آدم اى آدم بدرستیكه من جمع مى كنم براى تو حكمت را در چهار كلمه :
یكى براى من است و یكى براى تو است و یكى ما بین من و تست و یكى ما بین تو و مردم است .
اما آن چیزى كه براى من است پس این است كه عبادت كنى مرا و شرك نیاورى
و اما آنچیزیكه براى تو است پس جزا میدهم تو را بمقابل عملت وقتیكه كمال احتیاج را به آن دارى
و اما آنكه ما بین من و تو است پس بر تست دعا كردن و بر من است اجابت نمودن
و اما آنكه ما بین تو و مردم است پس بخواه براى مردم آنچه براى خود میخواهى .
برچسب ها: زبدة الاحادیث،
[ چهارشنبه 10 آبان 1391 ] [ 12:14 ق.ظ ] [ سید مجتبی بدری ]
نظرات
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب